KỸ NĂNG VÀ GIÁ TRỊ SỐNG

( 06-06-2017 - 02:51 PM ) - Lượt xem: 1879

Kĩ năng sống và giá trị sống có mối quan hệ tương tác với nhau. Giá trị sống là nền tảng để hình thành  kĩ năng sống. Ngược lại, kĩ năng sống là công cụ hình thành và thể hiện giá trị sống.

BÌNH LUẬN

© 2017 Minh Quang - web design : nina.vn